Cabiensach.com
(0)

Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập Đỏ Việt Nam – Vietnam Red Volunteer là tổ chức tự nguyện tập hợp các thanh niên; tình nguyện viên; cán bộ, tình nguyện viên của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam yêu thích thực hiện các chương trình vì cộng đồng, xã hội, đặc biệt là những hoạt động mang tính nhân đạo như: vận động hiến máu tình nguyện; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu; kỹ năng phòng chống thiên tai, thảm họa. Hướng tới xây dựng tất cả các thành viên của Vietnam Red Volunteer trở thành lực lượng phản ứng nhanh giỏi lý thuyết, vững chuyên môn tham gia các hoạt động cứu trợ và nhân đạo tại Việt Nam và thế giới.


Sứ mệnh:

Tăng cường sự tham gia hiệu quả của tình nguyện viên Chữ thập Đỏ (TNV CTĐ) trên toàn quốc vào các hoạt động cộng đồng nhằm trợ giúp những người dễ bị tổn thương.Phát triển mạnh mẽ lực lượng TNV CTĐ các cấp. Đẩy mạnh công tác TTN CTĐ, góp phần giáo dục lòng nhân ái cho thanh, thiếu niên, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Ưu tiên tổ chức các hoạt động nhân đạo tại chỗ, vận động trợ giúp bạn nghèo trong trường học và người nghèo tại cộng đồng.Góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của CTĐ Việt Nam tại cộng đồng được nâng cao thông qua hoạt động tình nguyện viên, thanh thiếu niên.

Nhiệm vụ 

- Xây dựng Mạng lưới TNV CTĐ Việt Nam (Red Volunteer) ổn định tại các cấp Hội (tỉnh/thành, quận/huyện, thị trấn, xã/phường)

- Trang bị nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho toàn bộ TNV. Tổ chức các hoạt động diễn tập cứu trợ khẩn cấp. 

- Ưu tiên tổ chức các hoạt động nhân đạo tại chỗ, vận động trợ giúp bạn nghèo trong trường học và người nghèo tại địa phương, trợ giúp dài hạn tại cộng đồng.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Trung ương Hội CTĐ, Bộ Giáo dục và Trung ương Đoàn qua các văn bản ký kết và cập nhật phù hợp với thực tiễn. Thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác TTN CTĐ trong trường học được áp dụng hiệu quả trong công tác phát triển TNV